داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

داوران نشریه پژوهش حقوق کیفری

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حسین ایارگر حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
شهرام ابراهیمی حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه شیراز
حسین یار احمدی حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی
محمد علی اردبیلی حقوق کیفری و جرم شناسی استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
داوود اسدی حقوق کیفری و جرم شناسی عضو گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی
داوود اسلامی حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار جزا و جرم شناسی دانشگاه زنجان ، زنجان ایران
رضا اسلامی حقوق بشر استادیار حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ، ایران
علی افراسیابی حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین، ایران ، تهران
حسین آقایی جنت مکان حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اهواز
وحید آگاه حقوق عمومی استادیارحقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
جلیل امیدی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیارحقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، تهران ، ایران
باقر انصاری حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
محمدعلی بابایی حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمد بارانی حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه علوم انتظامی امین
عباس باقری حقوق کیفری و جرم شناسی هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور
زینب باقری نژاد حقوق کیفری و جرم شناسی مدرس دانشگاه
مهری برزگر حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه علامه طباطبائی
محسن برهانی حقوق کیفری و جرم شناسی استاد یار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
تهمورث بشیریه حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران
جمال بیگی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی ، مراغه، ایران
حمید بهره مند حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
بتول پاکزاد حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی و عضوهیات علمی /دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
ستار پروین استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ،ایران، تهران
فرهاد پروین حقوق عمومی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران
علی پزشکی
حسن پوربافرانی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصفهان
عباس تدین حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ایران ، تهران
علی تقی زاده حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران
مجتبی جانی پور حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان
امین جعفری حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مجتبی جعفری حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه سمنان ، سمنان
علیرضا جمشیدی استادیار دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری
مسلم جمشیدی شیخی آبادی حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
حسین جوادی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
بهروز جوانمرد حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ابوالفتح خالقی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه قم، قم ، ایران.
حسین خدایار دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالقاسم خدادی حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار جزا و جرم شناسی دانشگاه شاهد ، ایران ، تهران
سید بهمن خدادادی حقوق کیفری و جرم شناسی پژوهشگر فوق دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی (حقوق جنایی)مونستر آلمان
منیر خلقی حقوق بین الملل دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
مهریار داشاب حقوق بین الملل عمومی استادیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ، ایران
حمیدرضا دانش ناری حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
هما داودی حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
داوود دعاگویان حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین
علی دهقانی حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی
مهدی ذاکریان
مهرداد رایجیان اصلی حقوق کیفری و جرم شناسی دکتر در حقوق جنایی و جرم شناسی
محمد راسخ حقوق و فلسفه استادیار حقوق و فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
محمد ربیعی حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی موسسه آموزشی امام خمینی
حبیب الله رحیمی حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران
قدرت الله رحمانی حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
اسمعیل رحیمی نژاد
هادی رستمی استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
محسن رضایی گروه حقوق، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
سودابه رضوانی حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی
بهزاد رضوی فرد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
بهزاد رضوی فرد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ، ایران
غلامرضا رفیعی
محمد حسین رمضانی قوام آبادی استاد دانشگاه شهید بهشتی
محمد رضا رهبر پور عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مهرانگیز روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر
مهر انگیز روستایی
مهدی زاهدی
جعفر یزدیان جعفری هیات علمی دانشگاه کاشان
سید قاسم زمانی
علیرضا سایبانی
عادل ساریخانی دانشیار دانشگاه
محد مهدی ساقیان استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
سید مهدی سیدزاده ثانی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
صادق سلیمی دانشیار پایه بیست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
الهام سلیمان دهکردی سازمان بورس اوراق بهادار
بدر سودانی سادری دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
باقر شاملو دانشگاه شهید بهشتی
محسن شریفی موسسه آموزش عالی طبرستان
عباس شیری ورنامخواستی عضو هیات علمی دانشگاه تهران استادیار دانشگاه تهران
نادر شکری
محمدابراهیم شمس ناتری عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده حقوق، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
ولی اله صادقى دکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی
جواد صالحی دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
کریم صالحی مدیر حقوقی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مهدی صبوری پور عضو هیآت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
علی صفاری عضو هیأت علمی/ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
محمد علی صلح چی
سیروس ضرغامی دانشگاه علامه طباطبایی
جواد طهماسبی
عباس طوسی
حسن عالی پور استاد دانشگاه شهرکرد
حمید رضا عامری
فیصل عامری حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
مریم عباچی حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی
اسماعیل عبداللهی
پوریا عسکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
شادی عظیم زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محسن عینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حسین غلامی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
علی غلامی عضو هیات علمی و رییس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
نبی اله غلامی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین غلامی دون دانشگاه علامه طباطبایی
جمشید غلاملو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد فرجی دانشگاه علامه طباطبایی
مجتبی فرحبخش
حسن قاسمی مقدم عضو هیئت علمی / دانشگاه یزد
سعید قماشی ریاست دانشکده حقوق دانشگاه کاشان
فاطمه قناد هیات علمی دانشگاه، مدیر گروه حقوق تجارت الکترونیکی
مجید قورچی بیگی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران.
مهدی کاظمی جویباری وکالت. کانون مرکز
روح الدین کردعلیوند استاد یار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
محمد یکرنگی
غلامحسن کوشکی
غلامحسن کوشکی
حسین گلدوزیان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان
سیدمحمود مجیدی استادیارگروه حقوق دانشگاه دامغان
علی محمدیان عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات
غلامرضا محمد نسل
فیروز محمودی جانکی
حسن مرادی حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طبا طبائی ، ایران، تهران
حسن میر حسینی
سید منصور میر سعیدی
محمد هادی میرشمسی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
قدرت اله میر فردی
مصطفی مسعودیان استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد تهران
شهلا معظمی
محمد باقر مقدسی عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد
عباس منصوری آبادی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
اعظم مهدوی پور استادیار
نسرین مهرا استادیار دانشگاه شهید بهشتی
حسنعلی موذن زادگان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
سید درید موسوی مجاب استادیار دانشگاه تربیت مدرس
امیر حسن نیازپور استادیار دانشگاه شهید بهشتی
علی حسین نجفی ابرند آبادی حقوق کیفری و جرم شناسی استاد تمام حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران
هیبت اله نژندی منش حقوق بین الملل استادیار حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی تهران ، ایران
مرتضی نظری
اشکان نعیمی فقه و حقوق اسلامی استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران
سید ابولقاسم نقیبی حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید مطهری
پیمان نمامیان حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک
رحیم نوبهار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
سید حسین هاشمی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید قم