رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی

جواد صالحی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1398، ، صفحه 109-140

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.37087.1789

چکیده
  تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ ...  بیشتر