نقش اثباتی بارداری در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی

روح الله اکرمی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 101-131

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.53648.2145

چکیده
  در فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودکنندة خاصّی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه قابلیّت اثبات این جرم به استناد بارداری زنی است که نتوان آن را به ازدواج مشروعی منتسب نمود. فقه امامیه و غالب مذاهب فقهی اهل سنّت برای بارداری ارزش اثباتی قائل نیستند. با وجود این، مالکیه و اقلّیّتی از فقهای حنبلی بارداری ...  بیشتر