مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان

امید رستمی غازانی؛ محمد ذکی هاشمی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1399، ، صفحه 221-251

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.41900.1910

چکیده
  احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون‌گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون‌گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت ...  بیشتر