بزهکاری‌‌ منطقه‌‌ای: از علّت‌‌شناسی تا راهکاریابی

محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، ، صفحه 41-65

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.40127.1870

چکیده
      گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای مسائل حقوقی و جرم‌‌شناختی متعددی را به میان می‌‌آورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقه‌‌ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه‌‌ی سازمان‌‌یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آن‌‌ها به دو یا چند کشور مربوط می‌‌شود یا رفتارهای بزهکارانه‌‌ی فراملّی‌‌ای ...  بیشتر