واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم

محمدرضا حدادزاده؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1399، ، صفحه 9-39

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.21818.1409

چکیده
  چکیده منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده ...  بیشتر