بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی

ابوالقاسم خدادی؛ مریم افتخار

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1395، ، صفحه 127-154

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.7122

چکیده
  بزه­دیده شناسی بالینی به دنبال شناخت درد و رنج ناشی ازجرم، جبران آسیب و زیان بزه­دیده و در نهایت، درمان و بازتوانی بزه­دیده است. اما در ادبیات جرم شناسی ایران بررسی این موضوع، کمتر دید می­شود. بنابراین در این مقاله سعی شده است، چارچوب مفهومی و مراحل بزه­دیده شناسی بالینی تبیین شود. در این راستا، انواع آسیب­های وارد شده بر ...  بیشتر