«تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه»

ایمان رحیمی پور؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ جلیل امیدی

دوره 6، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 141-170

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.10834.1189

چکیده
  چکیده:جامعۀ ایران در سه دهۀ اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز ...  بیشتر