باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر

مجتبی جعفری

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1396، ، صفحه 173-200

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.12330.1216

چکیده
  حقوق کیفری مدرن بر پایه‌ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان ...  بیشتر