تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی

شهرام ابراهیمی؛ مجید صادق نژاد نایینی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 147-174

چکیده
  چکیدهآنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشورو نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذاسازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی ...  بیشتر