فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران

ولی اله صادقى

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1398، ، صفحه 9-45

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.32082.1676

چکیده
  با وجود آن که در دهۀ اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعۀ این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوۀ نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. ...  بیشتر