فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران

جهاندار اکبری؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی صفاری

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، ، صفحه 9-41

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.39809.1864

چکیده
  سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش‌های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می‌باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. ...  بیشتر