چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان

رحمان پیوست؛ مهدی شیداییان؛ محمد صالحی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، ، صفحه 71-104

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.52761.2126

چکیده
  در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بین‌المللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافته‌های پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسی‌عادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، ...  بیشتر