تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده

سید منصور میر سعیدی؛ محمد جوانمردی

دوره 5، شماره 16 ، آذر 1395، ، صفحه 117-148

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.6761

چکیده
  این پژوهش به بررسی و تبیین عناصر متشکله جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» به‌عنوان ‌یکی از مهم‌ترین جرایم بورسی پرداخته است. «تخلف از مقررات قانونی راجع به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی در خصوص اطلاعات و اسناد قابل‌ارائه ...  بیشتر