بایسته‌‌های بنیادین وصف‌‌گذاری «به خطراندازی» احتمالیِ رفتار در حقوق کیفری

یزدان صیقل؛ امیر ایرانی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 161-192

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.52336.2110

چکیده
  به خطراندازی به عنوان معیار آن دسته از رفتارهایی که به صورت احتمالی و بالقوّه می‌‌توانند سلامتی و ایمنی اشخاص را در آینده تهدید کنند خود معیاری است که رفتار را فارغ از تحقّق نتیجه و به صرف احتمال آن شایسته توجّه می‌‌داند. این معیار می‌‌تواند با توجّه به مبانی بنیادین فلسفی در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالی و دسته‌‌بندی آنها، ...  بیشتر