حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قتل عمدی در ایران و اسناد بین المللی

سیروس پرویزی؛ رحیم داورنیا

دوره 9، شماره 33 ، دی 1399، ، صفحه 159-185

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.44854.1957

چکیده
  در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته ...  بیشتر