قاعده‌انگاری تابعیت حق عفو از حق قصاص در اطلاق و اشتراط

سیف اله احدی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، ، صفحه 103-129

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.44663.1954

چکیده
  مطابق قوانین جزایی اسلام، جنایات عمدی موجب حق قصاص بوده، و در کنار آن، عفو جانی از سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است، بنابراین مسئله‌ی مهمی که در این راستا قابل طرح است، چگونگی تشریع دو نهاد مذکور در کنار یکدیگر است، که آیا هر دو با یک ملاک تشریع شده و صاحبان حق، در اختیار کردن هر یک از آن دو، وضعیت یکسانی دارند، یا این‌که میان حق قصاص ...  بیشتر