1. بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری

سلمان نصراللهی بروجنی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی

دوره 9، شماره 32 ، پاییز 1399، ، صفحه 131-150

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2020.44014.1941

چکیده
  حقوق کیفری، دوره نهم، شماره سی‌ودوم، پاییز 1399، ص 150 - 131 نوع مقاله: مقاله پژوهشی       بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم‌انگاری   سلمان نصراللهی بروجنی*محمدرضا کاظمی گلوردی**   (تاریخ دریافت: 16/10/97 تاریخ پذیرش: 23/6/98(       چکیده   تجری یکی از موضوعات چالش‌‌برانگیزی است که از ...  بیشتر