نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات‌ جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟

ابراهیم زارع؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ مجتبی قاسمی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1399، ، صفحه 103-128

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.40992.1886

چکیده
  مجازات‌های جایگزین حبس تاکنون از جنبه‌های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این‌گونه نوشته‌ها اعتبار می‌دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره‌برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی‌شود. موضوع مقاله ...  بیشتر