مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری

زینب باقری نژاد؛ رجب گلدوست جویباری

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 73-92

چکیده
  چکیدهیکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرایقواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابطاشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرارگیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول ...  بیشتر