درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

حسین محمد کوره پز؛ عبدالعلی توجهی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 93-119

چکیده
  در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم ...  بیشتر