ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها

حامد رحمانیان؛ محمد جعفر حبیب زاده

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 47-71

چکیده
  یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفراست. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیمکه در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگراییکیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن ...  بیشتر