رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم

لیلا نعمتی؛ راحله سیدمرتضی حسینی؛ اعظم مهدوی پور

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، ، صفحه 231-258

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.39062.1843

چکیده
  ناکارآمدی رویکردهای مجازات‌محور پس از وقوع حملات تروریستی در پیشگیری از این پدیده‌‌ی مجرمانه، به گسترش راهبردهای نوین کنترل تروریسم از رهگذر سازوکارهای پیشدستانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرایم تروریستی منجر شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری ...  بیشتر