1. اقتضاء تعقیب در دیوان کیفری بین المللی در نگاهی تطبیقی با نظامهای ملی

علی حسن بابایی؛ احمد رضا توحیدی؛ محمود قیوم زاده خرانقی

دوره 8، شماره 31 ، تابستان 1399، ، صفحه 75-105

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2020.39628.1860

چکیده
  گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه ...  بیشتر