الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین‌‌المللی در آفریقا

علی اعظم رفیع نژاد؛ علی نجفی توانی؛ محمدجعفر ساعد

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1401، ، صفحه 137-164

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.59509.2298

چکیده
  در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش‌‌شرط و زمینه‌‌ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه‌‌های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین‌‌المللی یاری ...  بیشتر