جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص»

حمید مسجدسرائی؛ زهرا فیض

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1398، ، صفحه 207-238

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.37432.1801

چکیده
  به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می‌رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعۀ عرب پیش از اسلام نیز بوده‌اند ، حکم به این محرومیت داده‌اند. ...  بیشتر