بررسی مدل ارتباط سلسله‌‌‌مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری

زینب شیدائیان؛ علی عبداللهی نیسیانی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1398، ، صفحه 135-170

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.36011.1769

چکیده
  روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل‌های متفاوتی پیروی می‌کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه‌ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسله‌مراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکه‌ای ...  بیشتر