کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها

حیدر پیری؛ قاری سید فاطمی سید محمد؛ سید هادی محمودی

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1400، ، صفحه 139-169

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.34888.1744

چکیده
  قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه‌های گوناگون نظام حقوق بین‌الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بین‌المللی کیفری به مانند بیشتر نظام‌های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی‌شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می‌آید، و توسل ...  بیشتر