جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده

غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، ، صفحه 43-81

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.40615.1877

چکیده
  اندیشة جرم‌انگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بین‌المللی، برای نخستین بار در دهة 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایدة سبز به دلیل مخالفت برخی دولت‌های قدرتمند، مقاومت شرکت‌های تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعة اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بین‌المللی درآید. در زمان تدوین اساسنامة دادگاه کیفری بین‌المللی ...  بیشتر