عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس

حسین غلامی؛ داوود خاکسار

دوره 7، شماره 26 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.27124.1528

چکیده
  دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفر شناسی و جامعه‌شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه‌های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات‌ها من‌جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر ...  بیشتر