جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟

سید منصور میر سعیدی؛ محمود زمانی

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 167-199

چکیده
  چکیده وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف ...  بیشتر