تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری

لمیاء رستمی؛ محمد کاظم زارع

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 137-165

چکیده
  چکیده انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ...  بیشتر