جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران

ابوالحسن شاکری؛ ماندانا رستگاری

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 87-106

چکیده
  چکیده قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایان های در سال 1388 دعوت به خودکشی را جرم انگاری نمود. مطابق با این قانون، برای اینکه دعوت به خودکشی جرم باشد، باید منحصراً از طرق سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده به عمل آید. در دعوت به خودکشی، روش خودکشی موضوعیت ندارد و تفاوتی ندارد که خودکشی با روش موردنظر دعوت کننده محقق شود یا نشود. ...  بیشتر