تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 9-32

چکیده
  اسیدپاشی یک جرم مه  م خشونت بار علیه اشخاص است که در حقوق جنایی و جرم شناسی ایرانبه طور شایسته تجزیه وتحلیل نشده. آمارهای جهانی این جرم، اگر موجب نگرانی بی نالمللی نشدهباشد، بر ضرورت چاره اندیشی دربارة آن صحه میگذارند. یکی از جنبه های مورد مطالعۀ این پدیده،مسئلۀ بزه دیدگان اسیدپاشی ست که با توجه به آثار بزه دیدگی آنان، نیازمند توجه ...  بیشتر