جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی

منوچهر توسلی نائینی؛ آرین قاسمی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1396، ، صفحه 69-103

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.7607.1131

چکیده
  جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزه­ها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق می­افتد نیز می­شود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزش­گذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن ...  بیشتر