بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم

علی اصغر اعظمی؛ مسعود حیدری؛ محمد جواد جعفری

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397، ، صفحه 159-189

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.23035.1439

چکیده
  تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی ...  بیشتر