مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه

محمود روح الامینی

دوره 7، شماره 24 ، آذر 1397، ، صفحه 97-130

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.20006.1373

چکیده
  بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده‌اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن‌ها ننموده‌اند. این بی‌توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن‌ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده‌اند. این ...  بیشتر