اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری

نبی اله غلامی؛ سید منصور میر سعیدی

دوره 6، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-39

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.15964.1298

چکیده
  از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می‌شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از ...  بیشتر