جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر

سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی؛ عبدالرضا اصغری

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1398، ، صفحه 141-174

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.29308.1604

چکیده
  تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون‌گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم ...  بیشتر