اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی

حسن پوربافرانی؛ ابراهیم شریفی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397، ، صفحه 9-33

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.15570.1289

چکیده
  مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در ...  بیشتر