تعارض أقاریر در باب قتل

خسرو مومنی؛ حسن پور لطف الله

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397، ، صفحه 35-58

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.15384.1283

چکیده
  دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، ...  بیشتر