اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها

محمد صدر توحیدخانه

دوره 5، شماره 17 ، بهمن 1395، ، صفحه 155-188

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.7123

چکیده
  اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر ...  بیشتر