واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه

سیدمحمدعلی صدرطباطبایی؛ صالح منتظری

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، ، صفحه 197-226

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.12556.1219

چکیده
  پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به ‌مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی ...  بیشتر