تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی

عباس محمد خانی

دوره 4، شماره 13 ، اسفند 1394، ، صفحه 71-93

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.2398

چکیده
  در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ به‌طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ­یک از تقسیم‌بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم ...  بیشتر