جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

حسین میر محمد صادقی؛ رسول عابد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 97-120

چکیده
  اجرای عدالت کیفری در سطح بینالمللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرضرفتارهای مجرمانهای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاههایبینالمللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضاتایندادگاهها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی ...  بیشتر