نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها

علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ حسین ایارگر

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 9-37

چکیده
  یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های ...  بیشتر