جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی

سید محمود مجیدی

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 165-181

چکیده
  با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات ...  بیشتر