اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا.

سعید قماشی؛ امید متقی اردکانی

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1399، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.39267.1850

چکیده
  رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه‌روست، در پرتو پارادایم‌های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم‌تر به آن پرداخته می‌شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره‌ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی‌سازی در قالب رابطۀ محرک ـ پاسخ بروز می‌یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه‌های ...  بیشتر