ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل

فرید محسنی؛ سعید جوهر

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 87-113

چکیده
  تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه­ های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع ...  بیشتر