بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌ‌علیه

حبیب سریانی؛ اعظم مهدوی‌پور؛ راحله سید مرتضی‌حسینی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، ، صفحه 37-73

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.57723.2253

چکیده
  مطالعات بزهدیده‌‌شناختی مبتنی بر واقعیّات زندگی اجتماعی حاکی از نقش مؤثّر و شتاب‌‌دهندة مجنیٌ‌علیه در بسیاری از جرایم منجر به قتل است. میزان مجازات مجرم نیز بایستی با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب عمل و متناسب با میزان مسئولیّت او معیّن شود؛ در حالی ‌که در قانون مجازات اسلامی، تحریک بزهدیده که گاه دارای تقصیر بیشتری نسبت به بزهکار ...  بیشتر